Трудова злополука

Какво да правим при трудова злополука

На всяко работно място съществува определен риск от инциденти, застрашаващи здравето на служителите, но на някои места той е значително завишен. Ето защо е важно да сте наясно какви са правата ви и как бихте могли да се възползвате от тях в случай на трудова злополука.

Не всеки един инцидент на работното място обаче се класифицира именно като такъв тип злополука, която поражда права.

Трудовата злополука настъпва, когато има социален риск на работното място. Този риск представлява възможността за служителя да настъпят материални и нематериални щети, настъпили вследствие на неговата работа.

Всеки служител, нает на работа законно, е длъжен да плаща задължителни осигуровки за този социален риск. Благодарение на тях можете да получите обезщетение при настъпили вреди вследствие на инцидент, свързан с работата.

Има определен ред, по който можете сами да се възползвате от това обезщетение. В действителност обаче невинаги процесът минава гладко, поради което е препоръчително да се обърнете към адвокатска кантора като Rastashki.com.

Какви са правата ви в случай на трудова злополука

Обезщетение при трудова злополука можете да получите за имуществени и неимуществени щети, както и за разходи за медикаменти и лечение. Давността му е пет години, но за да се възползвате от него трябва да извършите определени стъпки и да осигурите необходимите документи.

За да може инцидентът да бъде квалифициран като трудова злополука се налага да установите настъпила временна или трайна неработоспособност. За целта се нуждаете от болничен лист за временна неработоспособност, издаден ви от вашия лекар или териториалните експертни лекарски комисии. В случай, че неработоспособността е трайна се изисква решение от ТЕЛК или НЕЛК.

След настъпване на злополуката, в случай, че тя се квалифицира като трудова, работодателят е длъжен да я декларира пред НОИ в 3-дневен срок. Ако по една или друга причина той не го направи, можете да го направите вие, използвайки Декларация за трудова злополука.

В този случай обаче следва НОИ да направи разследване, което отнема време и е свързано със сложни процедури. Ето защо в такава ситуация е най-добре да се обърнете към адвокат – специалистите на Rastashki.com.

След като е установена трудова злополука, Кодексът на труда задължава работодателя да ви осигури обезщетение за материалните или нематериални вреди. Стойността на неимуществените вреди може да бъде установена единствено от съда.

Обезщетение се изплаща от работодателя и в случай на настъпили усложнения и влошаване на състоянието. Такова не се изплаща обаче, ако сами сте причинили злополуката, или до нея е довела проява на груба небрежност на работното място от ваша страна.

Вашият коментар