Как можем да ускорим оздравителния процес при цистит?

Ако вече имате поставена диагноза цистит, то тогава не се притеснявайте, това не е болест, от която се умира. Лекува се и то оздравителния процес дори може да се случи много бързо. За да подсилите своята имунна система и да помогнете на организма да изхвърли бактериите и инфекцията, то трябва да спазвате няколко прости правила.

Старайте се винаги да сте изпразнили пикочния мехур. Дори когато ви се струва, че сте приключили, то за да се излекувате от цистит, трябва да се свиете и да натиснете корема силно, ниско долу. След то­ва ста­не­те, сед­не­те от­но­во и се опи­тай­те да ури­ни­ра­те още вед­нъж.

Избягвайте ваната с много пяна, колкото и да ви се иска, старайте се да не ползвайте сапуни с много добавки, дори е по-добре да ползвате медицински интимен гел, който не съдържа сапун. Сапуна от своя страна, особено с многото добавки, може да раздразни урет­ра­та и да за­дъл­бо­чи ин­фек­ци­я­та.

По вре­ме на ле­че­ни­е­то ще се на­ло­жи мал­ко да ко­ри­ги­ра­те ме­ню­то си.
Изяж­дай­те всеки ден по 2-3 суп. лъ­жи­ци оре­хи с мед в съ­от­но­ше­ние 1:1.
Намалете консумацията на цитрусови плодове, защото под тяхно влияние, урината става с по-алкална среда, а това води от своя страна до уве­ли­че­ние на ръс­та на микроор­га­низ­ми­те.
Вклю­че­те в ме­ню­то си це­ли­на, ди­ня и маг­да­ноз: те­зи про­дук­ти имат пи­ко­чо­гон­но дей­с­т­вие.

За съ­жа­ле­ние, не ви­на­ги е въз­мож­но да се опа­зим от цис­ти­та и той на­пом­ня за се­бе си та­ка, че е не­въз­мож­но да го иг­но­ри­ра­ме: по­зи­ви­те за ури­ни­ра­не ста­ват мно­го чес­ти, а са­ми­ят про­цес е бо­лез­нен. Бол­ка­та в сла­би­ни­те и вла­га­ли­ще­то е сил­на, а нис­ко в ко­ре­ма се усе­ща неп­ри­ят­на те­жест.

Още един приз­нак за цис­тит: ури­на­та ста­ва мът­на, с неп­ри­ят­на ми­риз­ма, а по­ня­ко­га – с при­ме­си на кръв. Тогава трябва незабавно да посетите лекар!