Национален парк

Национален парк. Национален парк означава като термин защитена територия. Те е е обявена обикновено от самото правителство на страната , както и стопанисването , поддържането му. Целта тази конкретно определена територия да бъде обявена за национален парк, означавана, че за нея ще се положат нужните грижи , за да може тази територия така обозначена, да запази естествения си вид , като бъде предпазена от повечето въздействия на човешкото развитие както и от замърсяване, именно защото е ценна като природна даденост както или рядкост. Поради тази причина и цел на националните паркове , са се създали определени правила за спазване както и начин на поведение на посещаващите ги туристи. Местност, класифицирана като национален парк автоматично попада и във втората категория на защитените територии според Международния съюз  имащ за цел защита на природата.  Най- големият парк обозначен като Национален парк, имащ характеристиката на защитена територия е именно паркът, намиращ се в Гренландия на име “ Североизточният гренландски национален парк“.  Регистрацията му като такъв се осъществява през 1974 година и обхваща площ от 972 000 квадратни километра, което действително е близо четиридесет и пет процента от територията на самия остров Гренландия.

На българските територии националните паркове са общо три на брой и те са Рила, Централен Балкан и Пирин.  В Македония наличните централни паркове сами по себе си заемат 205 235 хектара площ или близо около осем цяло нула седем процента от цялата територия на страната , а броят им като чели не е толкова голям. Те са три на брой, нос голяма площ. Наименованията им са Маврово, Галичица и Пелистер.
В Съединените Американски Щати са обозначени като национални паркове именно шестдесет и един на брой . В местността на Танзания броят на националните паркове е именно шестнадесет.
Заключението е , че всяка една отделна държава, уважаваща своята природа и красотата на местността , в която се намира , е задължена чисто на морален принцип да се погрижи за по-редките си територии , като ги защити, опази или в най-добрият вариант доразвива.
Това е и целта на Националните паркове. Да запазим природата си екологично чиста, за да можем да запазим нас самите. Ние сме един общ организъм , свързан помежду си. Задължени сме да пазим природата си с удоволствие.