Регистрация на фирма в Македония

Македония  е призната за своята богата култура, стратегическо географско местоположение, солидна икономика и като надежден член на НАТО и кандидат за ЕС. Тази страна е привлекателна дестинация за  инвестиции  и изключително конкурентна на европейския пазар поради отличния бизнес климат, който разчита на обещаващ данъчен режим и широк набор от стимули, предложени от правителството. Чуждестранни и местни предприемачи могат лесно да регистрират фирма – дружества с ограничена отговорност, командитни или събирателни партньорства или акционерни дружества. Тъй като  процедурата по регистрация на компания в Македония  изисква цялостно внимание, особено ако сте чужденец, се препоръчва да говорите с един от нашите  специалисти по регистрация на фирми в Северна Македония  за информация и помощ.

Видове компании, които можете да регистрирате в Северна Македония

Граждани и чужденци могат да  създадат своя бизнес  чрез следните юридически лица, налични в  Македония :

 • дружества с ограничена отговорност;
 • акционерни дружества;
 • командитни дружества;
 • събирателни дружества;
 • еднолични търговци.

Както в повечето европейски държави, дружеството с ограничена отговорност  е предпочитаната бизнес структура за всички видове дейности в  Македония . Лесният  процес на включване  позволява на инвеститорите да настроят своите операции по бърз и надежден начин. Трябва да се има предвид, че минималният акционерен капитал за това дружество е определен на 5000 евро и може да бъде депозиран в македонска банкова сметка. Дружество  с ограничена отговорност в Македония  може да бъде създадено от най-малко един акционер и максимум 50 членове. Защото пазарът е приветлив и сферата на бизнеса очаква нуждите на  чуждите инвеститори, можете да закупите дружества на склад или готови дружества, които могат да се използват веднага след като собствеността бъде предоставена и приета от Централния  регистър на  Република  Македония .

Нашите  агенти за регистриране на фирми в Северна Македония  могат да ви осигурят подкрепа при  регистрация на фирма и допълнителни подробности за услугите, които можем да предложим в тази насока. Освен това, ако не желаете да имате традиционен офис, можете да поискате  виртуални офис услуги в  Македония, за които нашият екип може да предложи пълна информация. Македонският пазар е разнообразен и приема чуждестранни клонове или филиали да се присъединят към бизнес сферата. Освен това, ако искате да приемете проста форма на бизнес в началото, можете да установите дейността си като едноличен търговец в Македония .

Какви други юридически лица могат да бъдат регистрирани в Македония?

Форма на бизнес, предназначена за големи предприятия, е  Македонското акционерно дружество (АД), където отговорността на неговите членове е ограничена, както в случая с DOO, но изискваният минимален акционерен капитал е по-висок: 25 000 евро. За разлика от дружеството с ограничена отговорност, акциите на този вид бизнес могат да бъдат регистрирани на фондовата борса.

Двама или повече партньори могат да бъдат обединени в едно и също споразумение и да образуват общо партньорство (JTD ) в Македония, споделяйки същата отговорност и притежаващи същите управленски правомощия. При този вид бизнес не трябва да се предоставя минимален акционерен капитал в момента на регистрация. В случай на ликвидация личните активи на собствениците не са защитени и могат да бъдат използвани за покриване на задълженията.

Друга форма на партньорство е  командитното дружество (KD) в Македония,  което се образува от поне един генерален партньор с неограничена отговорност върху печалбите и дълговете и един ограничен с отговорност, ограничена от техния принос в капитала. Всички основни решения се вземат от генералния партньор, но ако този член не може да бъде част от юридическото лице, бизнесът се прекратява. Форма на  партньорство в Македония, където капиталът е разделен на акции, е  командитното дружество с акции  (KDADA), образувано от най-малко трима акционери, неограничени съдружници и тихи съдружници.

Как мога да създам LLC в Македония?

Чужденци, които искат да регистрират фирми с ограничена отговорност или DOO  (Drushtvo so Ogranichena Odgovornost), трябва да предоставят необходимата информация в Търговския регистър и местните офиси в  Македония . 5000 EUR или 308 000 MKD представлява минималният акционерен капитал, който трябва да бъде подготвен за  учредяване на LLC . Веднага след като уставът бъде приет от  Централния регистър на Република Македония , собствениците трябва да кандидатстват за печат на дружеството, данъчни цели, социални вноски и други свързани въпроси. Нашият екип от съветници е на ваше разположение за съдействие при  регистрация на фирма – DOO в Македония .

Мога ли да отворя клон в Македония?

Да, чуждестранни компании могат да създават клонове в Северна Македония, ако следните документи са подготвени и приети от търговския отдел в избрания град:

 • удостоверението за регистрация на чуждестранното дружество, заинтересовано от създаване на клон;
 • споразумението, което показва, че компанията майка иска да влезе в Македония чрез клон;
 • документи с изчерпателна информация за бъдещата дейност на филиала в Македония;
 • информация за представителя с местоживеене в Македония, който ще действа от името на клона.

Мога ли да регистрирам фирма – дъщерно дружество в Македония?

Да, дъщерно дружество  може да бъде открито от чуждестранни фирми, които се интересуват от този вид самостоятелно юридическо лице. Това обикновено работи в рамките на дружество с ограничена отговорност, което може да бъде създадено с минимален акционерен капитал от 5 000 евро.

Регистрация на фирма в Македония

Процесът на  регистрация на фирма в Македония  започва с изготвяне и нотариална заверка на устава (или договора за създаване на дружество) и спесимена от подписа на управителя. Процесът изисква само един ден за завършване. Обслужването  на едно гише  , осигурено от  Централния регистър на Република Македония, е единствената институция за регистриране на всички икономически субекти. От момента, в който учредителите предоставят нотариално заверените документи, дружеството се регистрира в Търговския регистър (за да получи статистическия номер). Другите стъпки за учредяване на фирма са регистрация на фирмата в Службата за публични приходи, публикуване на съобщението за учредяване на ООД на сайта на Централния регистър и откриване на банковата сметка на фирмата.

Регистрацията  в Агенцията по заетостта  се извършва и чрез  Централния регистър. Агенцията ще позволява вписването на първите директори и вписването на служителите в социалните фондове. Моля, имайте предвид, че уставът е важен документ, необходим за  регистрация на фирма  и трябва да включва следните въпроси:

 • структурата на бизнеса, името и местоживеенето на собствениците;
 • името на вашата фирма в Македония и официалния бизнес адрес;
 • информация за минималния акционерен капитал, предоставен по сметка в македонска банка;
 • данни за управителния съвет, вида на дейността и за секретаря на дружеството.

Стъпки за регистрация на фирма в Северна Македония

Ограничена  отговорност в Македония  може лесно да бъде регистрирана, но може да помислите за следните етапи:

 1. Назначете представител за вашата компания, с пребиваване в  Македония .
 2. Подгответе устава и учредителния договор с пълни данни за собствениците, адреса на дейност, дейността на фирмата и др.
 3. Попълнете формулярите, наложени от  Централния регистър на Република Македония .
 4. Открийте банкова сметка за депозиране на минималния акционерен капитал и за бъдещи финансови операции.
 5. Кандидатствайте за лицензи и разрешителни, за да започнете правилно дейността си в  Македония .
 6. Регистрирайте се за  данъчни  цели и кандидатствайте за фирмен печат веднага след като получите сертификата за учредяване.