Browse Tag: работно облекло

Списък за предоставено работно облекло - Статии.com

Списък за предоставено работно облекло – Статии.com

Списък за предоставено работно облекло

Когато в дадена сфера е необходимо да се работи при риск, с вещества, опасни за здравето и др., работодателят осигурява на своите служители работно облекло и нужните допълнителни предпазни средства. Това се регламентира чрез Чл. 17. (1) от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите.

Според изискванията на Наредбата, работодателят е длъжен да направи списък на полагащите се работното облекло и личните предпазни средства, който списък да съдържа някои основни точки, като:

 1. работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства и работно облекло;
 2. вида, наименованието и точната идентификация на всяко лично предпазно средство;
 3. конкретните опасности, за които се прилагат посочените лични предпазни средства;
 4. срока за износване на личните предпазни средства.

За да се направи необходимият списък, ще трябва да се спазят някои основни указания:

 1. Работни места, професии и видове работа, за които се използват лични предпазни средства. Когато от позицията на работодателя ви се налага да направите списък за работно облекло и предпазни средства за своите подчинени, първото на което трябва да се спрете е да определите полагащите се средства за безопасност по длъжности. Т.е. за коя длъжност какво работно облекло и допълните средства за безопасност и защита се полагат. Възможно е в една графа да поставите няколко длъжности, ако им се полагат едни и същи работно облекло и ЛПС.
 2. Вид, наименование и точна идентификация на всяко лично предпазно средство. Много често се случва в даден списък да бъдат пропуснати такива важни неща, като точна идентификация на даденото предпазно средство. Или с други думи това е каталожният номер на дадено работно облекло, предпазното средство и допълнителните аксесоари.
 3. Конкретни опасности, за които се прилагат посочените лични предпазни средства. Трябва да впишете точните и конкретни причини, поради които искате да предоставите определените предпазни средства и работно облекло на своите служители – за работно облекло – „преохлаждане“, за обувки – „пробождане“, за каска – „удар от падащи предмети, падане от височина“ и пр.
 4. Срок за износване на личните предпазни средства. Срокът на износване на работно облекло и др. се определя от работодателя, като се прави предварително оценка на риска.

Би било добре в списъка за работно облекло да бъде включена и отделна графа „начин на ползване„.

Униформени облекла - Статии.com

Униформени облекла – кой и кога има право да ги носи?

Под униформени облекла се има предвид всички облекла, които се предоставят на работници/служители, за които е наложително да бъдат различавани от останалите при изпълнение на техните служебни задължения – лекари, служители в железопътния транспорт, полицейски служители, пожарникари и др. Носенето на униформеното облекло е задължително при изпълнение на служебните задължения.

Всеки наел дадено лице на определена длъжност, изискваща униформени облекла, е длъжен да оборудва своя служител с такова в срок до 3 месеца от датата на постъпването му на работа.

Има разлика колко дълго ще е срокът на износване на униформени облекла за служителите – ако например в договора ясно е посочено, че става дума за непълно работно време, се увеличава и самият срок на износване на облеклата. Този срок на износване започва да тече от момента на връчването на даденото облекло. Този срок тече и през време на отпуск, но не повече от 3 месеца в 1 календарна година.

 • Право на нови униформени облекла имат всички служители, които са върнали на работа, и ако е изтекъл съответно срока на експлоатация на старото. Униформеното облекло, срокът за износването на което е изтекъл, не подлежи на връщане.
 • Всички работници или служители са длъжни да използват и пазят своите униформени облекла, предоставени им от работодателя по трудово правоотношение. Облеклото трябва да се пази така, че да може да се използва през целия предвиден за износването му период. Ако дадено облекло бъде подложено на повреждане, загубване или унищожаване, но не по вина на работника/служителя на последния се предоставя ново работно облекло. Когато се докаже вина при загубване на униформени облекла или работни такива, то служителите носят лична имуществена отговорност за остатъчната стойност на загубеното или повредено облекло.
 • Във всяка една сфера на работа, когато се налага да се носят униформени облекла, те биват предоставяни на служителя или работника напълно безплатно, като средствата трябва да бъдат осигурени от работодателя. Той осигурява облеклото в готов вид и го означава със знака на предприятието.