Погасяване на заеми - Статии.com

Погасяване на заеми – Статии.com

Когато дадено физическо лице или фирма, кандидатства за един или няколко заеми, то преди да се отпусне сумата, която е изисквана, се прави оценка на риска и цялостен анализ върху настоящето финансово състояние на искащия заем, за да се оцени до колко за в бъдеще, той ще може да обслужва кредита си, ще може да внася навреме вноските и няма да има забавяния по него.

При погасяването на някои видове заеми, се изготвят специални схеми и планове, които да улеснят, както клиента така и самата кредитна институция, отпуснала финансовото обезпечение върху имот или съответно документи.

Според това какви са финансовите възможности, въплатени в доходи и постъпления на клиента, както и на самата институция, срока, за който е взет даден заем, и т.н., се изготвят три вида схеми за погасяване на кредити.

  • Те биват на равни вноски или т.нар. анюитети, когато се прави сбор на определена сума от главницата на кредита и лихвата, и се плаща всеки определен период до изтичането на срока на кредита и съответно до неговото изплащане.
  • Другият вид схема за погасяване на заеми е тази на намаляващите вноски, при която всеки месец например, се плаща равна главница и намаляваща лихва по кредита, докато въпросният се изплати или изтече срока му.
  • Последният вид схема на погасяване на заеми е тъй наречения гратисен период, при който се извършва отсрочване на началото на изплащането само на главницата (частичен гратис) или и лихвата (пълен гратис).