Предсрочно погасяване на кредит - Статии.com

Предсрочно погасяване на кредит – Статии.com

Според действащото и управляващо законодателство на територията на Република България, всеки взел кредит от банкова или друга кредитна институция, има право да върне този креди предсрочно. Т.е. да погаси кредита предсрочно. Текстът от Закона за потребителския кредит, който дава това право е под чл. 18 и най-общо казва, че кредитополучателят има право да изпълни предсрочно задълженията си по договора за потребителски кредит. От своя страна това предсрочно връщане на сумата от кредита води и до намаляване на лихвата, както и на разходите по кредита, които са включени в самата стойност на кредита, съответстващи на периода, през който потребителският кредит няма да се използва. Кредиторът не може да откаже да приеме предсрочно погасяване на кредит от потребителя.

Според законът за кредитите, то направеният разход върху погасяваната сума в никакъв случай не бива и не може да надхвърля тримесечният еквивалент на годишния процент на разходите по кредита. Обикновено таксата, която се дължи за предсрочното погасяване на някой вид кредит е в размер на 1,5 – 5% и се изчислява върху предсрочно погасената сума.

Има и такъв вид потребителски кредит, при който не съществуват такси предсрочно погасяване. В много от случаите обаче, тази такса не бива събирана при наличието на някакви други условия. В Европейският съюз също не може да се срещне някаква единна практика, която да касае всички банки по въпроса за кредит и предсрочното му погасяване. Някои банки начисляват такси, докато други не. Начисляващите я обаче нямат точно определен размер на таксата, т.е. няма таван, който да спазват банките. Някои банки, като прагове поставят шест-месечния еквивалент на ГПР, други три-месечния еквивалент на ГПР.

Когато се отпуска кредит, освен такса по предсрочното погасяване, отделно се плаща и такса за обслужване на кредита. Тя се плаща наведнъж, занапред през целия период. Ако обаче имате възможност и платите предсрочно своя кредит по-рано от крайния срок, например след три години, банката няма да ви възстанови предплатената такса, която сте внесли за обслужване на кредита до края на уговорения срок до изтичането на кредита.

След като през 2008 година беше въведена единна Директива, засягаща европейския кредитен пазар, вече в целия ЕС може след отпускането на определен кредит да се погасява в по-кратък срок от пълния, по възможност от кредитополучателя получената сума. В този случай кредиторът има право на справедиво и обективно обосновано обезщетение, свързано с претърпяването на евентуални разходи, които са пряко свързани с исканото предсрочно погасяване на кредита. В процентно измерение, въпросното обезщетение не бива да надхвърля повече от 1% от сумата на предсрочно погасения кредит, ако периодът между предсрочното погасяване и договореното прекратяване на договора за кредит надхвърля една година. Ако периодът не надхвърля една година, обезщетението не може да надхвърли 0,5% от сумата на предсрочно погасения кредит.