Униформени облекла - Статии.com

Униформени облекла – кой и кога има право да ги носи?

Под униформени облекла се има предвид всички облекла, които се предоставят на работници/служители, за които е наложително да бъдат различавани от останалите при изпълнение на техните служебни задължения – лекари, служители в железопътния транспорт, полицейски служители, пожарникари и др. Носенето на униформеното облекло е задължително при изпълнение на служебните задължения.

Всеки наел дадено лице на определена длъжност, изискваща униформени облекла, е длъжен да оборудва своя служител с такова в срок до 3 месеца от датата на постъпването му на работа.

Има разлика колко дълго ще е срокът на износване на униформени облекла за служителите – ако например в договора ясно е посочено, че става дума за непълно работно време, се увеличава и самият срок на износване на облеклата. Този срок на износване започва да тече от момента на връчването на даденото облекло. Този срок тече и през време на отпуск, но не повече от 3 месеца в 1 календарна година.

  • Право на нови униформени облекла имат всички служители, които са върнали на работа, и ако е изтекъл съответно срока на експлоатация на старото. Униформеното облекло, срокът за износването на което е изтекъл, не подлежи на връщане.
  • Всички работници или служители са длъжни да използват и пазят своите униформени облекла, предоставени им от работодателя по трудово правоотношение. Облеклото трябва да се пази така, че да може да се използва през целия предвиден за износването му период. Ако дадено облекло бъде подложено на повреждане, загубване или унищожаване, но не по вина на работника/служителя на последния се предоставя ново работно облекло. Когато се докаже вина при загубване на униформени облекла или работни такива, то служителите носят лична имуществена отговорност за остатъчната стойност на загубеното или повредено облекло.
  • Във всяка една сфера на работа, когато се налага да се носят униформени облекла, те биват предоставяни на служителя или работника напълно безплатно, като средствата трябва да бъдат осигурени от работодателя. Той осигурява облеклото в готов вид и го означава със знака на предприятието.