Browse Category: Услуги

Бързи кредити срещу залог - Статии.com

Бързи кредити срещу залог – Статии.com

Освен стандартните бързи кредити, потребителите могат да се възползват и от тези видове, които са обезпечени със залог върху движими вещи. Условията са лесни и разбираеми, точно като при всички останали бързи кредити. Одобрението на документите в този случай стават в периода 1-30 дни. Но в повечето случай одобрението се прави за 24 часа, през които се прави оценка на движимите вещи, които ще се ползват за залог върху отпуснатата сума.

Обикновено вещите за този вид бързи кредити се оценяват по метода на ликвидационната стойност. Това представлява стойността в парично измерение или друг еквивалент, за която би трябвало да се извърши сделката между кредитната институция и клиента. И двете страни трябва да бъдат информирани предварително и да са се съгласили с условията по сделката. Ликвидационна стойност представлява сумата, която може да бъде реализирана за дадена вещ, която е изложена на публичен търг или публичен продан за максимално кратко време при преобладаващите в момента икономически условия.

Вещите, които биват заложени се съхраняват в отделно помещение, ефикасно опаковани и надписани. Така няма опасност от злоупотреба с вещите, поверени на грижите на компанията.

Ако поради някаква причина не бъде върната сумата, върху която е направен залог, то се задържа от кредитната институция само и единствено предмета, който е бил заложен. В срок от няколко дни, компанията няма право да се разпорежда с тези вещи, като се дава един вид гратисен период, през който отпуснатия от тези видове бързи кредити, може да бъде изплатен и заложената вещ може да бъде освободена от запор. Но ако след определен срок, собственика на заложената вещ не възстанови сумата, то заложената вещ официално става собственост на кредитната институция, отпуснала заема. Всичко това трябва подробно да е описано в договора, който се сключва между клиента и фирмата.

Банков кредит - Статии.com

Банков кредит – Статии.com

Част от основните сделки, които може да сключва една банка е банковият кредит. Този вид услуга е договор, който дава право на заемателя да вземе определена, желана от него парична сума за ясно определена цел и при ясно договорени условия и срок за връщане. Едно от условията при този вид кредит е начисляването на определена лихва. Банков кредит може да се отпусне на всяка една фирма, която кандидатства по условията. Това се прави, защото във всеки един момент от своето съществуване и икономическа дейност, всяка една фирма има нужда от оборотни средства, за да може безпрепятствено да продължи съществуването си. Тъй като по своята организация, фирмата представлява рискова организация, то и финансовите й резултати са променливи, а оттам следва, че тя не винаги е в състояние да си осигури необходимите ресурси. Затова понякога се налага привличането на чужди средства (т.нар. заем или кредит).

 • По тази логика кредит като понятие може да се отнася и за домакинствата. В този случай, за да си осигурят определен стандарт на живот, те кандидатстват за банков или друг вид кредит.
 • Кредитът може да бъде разглеждан и като категория на обръщението на парите. В този случай се извършва размяна, която се прави срещу определено обещание, че ще се направи плащане на по-късен етап. А това е и неговата най-важна характеристика, която е свързана с определен риск за кредитора. В развитото пазарно стопанство кредитът е особено важно икономическо явление.
 • При банковият кредит се сключва договор, който е задължение срещу банката тя да отпусне на кредитополучателя някаква определена сума, която предварително е била одобрена. Договорът притежава следните основни характеристики:

Той е двустранен документ, който обвързва и банката, и кредитополучателят с определени права и задължения. Договорът е консенсуален, което означава, че той проявява действието си по волята на страните най-често от датата, от която е подписан. Възмезден е, което означава, че срещу получената сума, кредитополучателят дължи определена сума на банката. Той е формален или законът изисква за неговото сключване писмена форма, комутативен, като се обявяват ползите за страните още при неговото сключване и е срочен. Т.е. още при сключването му бива уговарян определен срок, в който да се върне предоставената от банката сума.

Погасяване на заеми - Статии.com

Погасяване на заеми – Статии.com

Когато дадено физическо лице или фирма, кандидатства за един или няколко заеми, то преди да се отпусне сумата, която е изисквана, се прави оценка на риска и цялостен анализ върху настоящето финансово състояние на искащия заем, за да се оцени до колко за в бъдеще, той ще може да обслужва кредита си, ще може да внася навреме вноските и няма да има забавяния по него.

При погасяването на някои видове заеми, се изготвят специални схеми и планове, които да улеснят, както клиента така и самата кредитна институция, отпуснала финансовото обезпечение върху имот или съответно документи.

Според това какви са финансовите възможности, въплатени в доходи и постъпления на клиента, както и на самата институция, срока, за който е взет даден заем, и т.н., се изготвят три вида схеми за погасяване на кредити.

 • Те биват на равни вноски или т.нар. анюитети, когато се прави сбор на определена сума от главницата на кредита и лихвата, и се плаща всеки определен период до изтичането на срока на кредита и съответно до неговото изплащане.
 • Другият вид схема за погасяване на заеми е тази на намаляващите вноски, при която всеки месец например, се плаща равна главница и намаляваща лихва по кредита, докато въпросният се изплати или изтече срока му.
 • Последният вид схема на погасяване на заеми е тъй наречения гратисен период, при който се извършва отсрочване на началото на изплащането само на главницата (частичен гратис) или и лихвата (пълен гратис).
Видове кредити от Статии.com

Видове кредити от Статии.com

В днешния динамичен свят, много фирми и домакинства разчитат изцяло и само на кредити, като обезпечение за дадени финансови ситуации. Разбира се за различните организации и структури в обществото, съществуват различни видове кредити, които са направени да отговорят изцяло на нуждата от финансови потоци на дадения клиент. Видовете кредити могат да се разглеждат по два начина: по отношение на обезпечението и според своето предназначение. По отношение на обезпечението, кредитите могат да бъдат:

 • Обезпечени кредити, като в този случай се има предвид, че някакъв материален или финансов актив или пък договорен ангажимент, представлява обезпечение или гарант, за изплащането на кредита от получателя на кредита.
 • Необезпечени кредити, които са вид кредити, изплащането, на които от получателя на кредита не е било подплатено, гарантирано с някакви материални или договорни ангажименти.

Според своето предназначение, кредитите се делят на:

 • Потребителски кредити, са кредити, които се отпускат на физически лица, като целта е да се ползват за текущо потребление на стоки и услуги, като обикновено за тяхното отпускане не се изисква обезпечаване.
 • Ипотечни кредити. Те се отпускат върху дадена недвижима собственост, която се залага един вид, и е обезпечение по кредита. Или с други думи имота се ипотекира, като се придобива със средствата от кредита.
 • Кредити за оборотни средства, като този вид кредити се отпускат на фирми с цел набавяне на оборотни средства, необходими за текущата дейност на фирмата (напр. закупуване на суровини и материали за производството и т.н.).
Видеозаснемане - Статии.com

Запечатайте важните за вас моменти с помощта на видеозаснемане

Всяко събитие може да се повтори, но сватбеният ден е неповторим и единствен, запечатайте го с видеозаснемане.

Щастливи са хората, които увековечават тези събития, защото заедно с преките участници и те се превръщат в част от празненството и празничното настроение./p>

 • Задължително е видеозаснемане на това събитие, това е един от начините то да се съхрани, за да можем да се връщаме към него отново и отново. А филмът от сватбата ще направи точно това. Той ще ви припомни колко млади сте били, колко красиви и щастливи сте били. Ще видите и на-близките си хора, които са уважили сватбения ви ден. Ще чуете гласовете им, ще чуете любимата ви сватбена песен, с която сте открили празничния дансинг.
 • Снимките запечатват само един миг, а с помощта на видеозаснемане ще можете да си спомняте цялостната атмосфера, чувствата, обсебващи ви в този миг./li>
 • Чрез професионалното видеозаснемане  всичко това не е мечта, а една реалност, която няма нищо общо с черно-белите фотографии от времето на баба.

Операторът няма да ви режисира, той просто ще следи всяка ваша стъпка и ще я отразява. От вас се очаква само да се забавлявате и да се усмихвате колкото се може повече, за да бъде вашето видеозаснемане по-положително и емоционално.

Ключар - Статии.com

Как да сме сигурни, че у дома наистина е дошъл ключар?

Както за всяко друго нещо, когато се налага да допуснем в дома си непознат, и при необходимостта от услугите на ключар, трябва да спазваме някои условия, за да сме сигурни, че в действителност човека пред нас е такъв, за какъвто сме го извикали. Все пак от това зависи и нашата сигурност, а и на семейството ни, а има всякакви хора, които успешно могат да се представят за кого ли не.

 • От Националния съюз на ключарите съветват всички, на които се налага да опрат до услугите на ключар, да изискват преди започването на работа и дори влизането в обекта, помещението, жилището или офиса, картата на специалиста, който е дошъл за да извърши ключарска услуга. На тази карта трябва да има името на ключаря, който е дошъл при вас, а също така логото на Националния съюз на ключарите, номер и година на валидност. Последните могат да бъдат сравнени със списъка на Интернет- страницата на съюза.
 • Още по телефона, когато се уговаряте за свършването на дадена ключарска услуга, вие може да разберете дали сте попаднали на ключар професионалист или някой пореден шарлатанин. Например, един специалист никога не би определил точна цена на услугата, преди още да е видял каква е ключалката, какво точно трябва да се свърши по нея. В европейските държави, разрешителните на ключарите и фирмите за ключарски услуги се издават от полицията, но за жалост в България законодателството не изисква представянето на какъвто и да е документ от представилите се за ключари специалисти. Същевременно самите те не са задължени да изискват нотариален акт, или талон при оказано от тях съдействие за отключване на дом или автомобил.